Admitere Licență

Admitere la licenţă

 

Pregătire la Matematică pentru examenul de Bacalaureat

 Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică, în parteneriat cu Departamentul de Matematici Aplicate oferă sprijin în pregătirea dumneavoastră, a elevilor, organizând activități didactice on-line de pregătire suplimentară la Matematică pentru examenul de Bacalaureat - sesiunea IUNIE 2022.

 

Lecțiile de pregătire se vor desfășura în perioada 12 februarie - 18 iunie 2022, în fiecare săptămână, sâmbăta (cu excepția zilelor de concediu legal) în intervalul orar 10:00-12:00.

 

Programul complet poate fi accesat aici. Tematica abordată pe parcursul acestor sesiuni de pregătire este disponibilă aici.

 

Întâlnirile vor fi online, iar pentru acces-ul în Google classroom și conectarea la Google Meet vă invităm să consultați Tutorialul  de conectare.

 

Pentru înscrierea la acest program de pregătire vă invităm să completați Formularul de înscriere.

 

Posterul pentru promovarea activității!

 


 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR: înscrierea la Universitatea din Craiova / Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică în sesiunea IULIE 2022 se face exclusiv online, prin accesarea platformei de admitere disponibilă la adresa: https://evstud.ucv.ro/

 • Ghid inregistrare cont nou: detalii
 • Tutorial on-line de utilizare a platformei de admitere: aici  

 În completare, în această secţiune, vă oferim informaţii despre:

 • Ghidul candidatului la facultate (aici)
 • Oferta facultăţii (aici)
 • Acte necesare înscrierii (aici)
 • Documente utile (aici)
 • Calendarul înscrierii, examenele și graficul confirmării locurilor (aici)
 • Numărul de credite obţinute la absolvire (aici)
 • Acreditare programe de studii (aici)
 • Taxa de înscriere (aici)
 • IMPORTANT - prelucrarea datelor personale ale candidaților/studenților (aici)

 

 


 

 

INFORMAȚII importante relative la prelucrarea datelor personale ale candidaților și studenților

Datele personale ale candidaților/studenţilor pe care le deţine Universitatea din Craiova vor fi folosite doar în interes legitim conform art. 6, alin. 1 lit. c), d), si e) din Regulamentul UE 679/2016, ele vor fi protejate şi securizate şi arhivate conform Regulamentului UE 679/2016 şi legislaţiei naţionale. De asemenea, datele personale pe care le deţine UCV nu vor fi transferate, dezvăluite către terţi, decât in scopurile prevăzute de Regulamentul UE 679/2016.

Datele personale ale studenţilor vor fi raportate nominal la MEN prin UEFISCDI.

 


 

 

OFERTA noastră

SESIUNEA DE ADMITERE IULIE 2022

Pentru actuala sesiune de admitere la facultate, Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică propune la concurs locuri pentru următoarele domenii şi programe de studii:

Domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației, cu două programe de studii:

 • Calculatoare
 • Calculatoare (în limba engleză)

Domeniul Ingineria Sistemelor, cu două programe de studii:

 • Automatică și Informatică Aplicată
 • Ingineria Sistemelor Multimedia

Domeniul Ingineria Electronică, Telecomunicaţii și Tehnologii Informaționale, cu un program de studiu:

 • Electronică Aplicată

Domeniul Mecatronică şi Robotică, cu două programe de studii:

 • Mecatronică;
 • Robotică.

 


 

 

EVALUAREA candidaţilor

Selecţia candidaţilor la examenul de admitere IULIE 2022 pentru domeniile de studii disponibile în cadrul facultății (listate în ordine alfabetică mai jos) se va face după cum urmează. Vă invităm să citiți cu atenție aceste modalități de admitere:

1. Domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației cu programele de studii: Calculatoare și Calculatoare (în limba engleză):

 • 100% Media Examenului de Bacalaureat.

Criterii de departajare la medii egale

Criteriul 1: Nota la proba Matematică obținută la examenul de bacalaureat

Criteriul 2: Nota la disciplina la alegere a profilului obținută la examenul de bacalaureat

 

2. Domeniul Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale (programul de studii: Electronică Aplicată):

 • 100% Media Examenului de Bacalaureat.

Criterii de departajare la medii egale

Criteriul 1: Nota la proba Matematică obținută la examenul de bacalaureat

Criteriul 2: Nota la disciplina la alegere a profilului obținută la examenul de bacalaureat

 

3. Domeniul Ingineria Sistemelor (programele de studii: Automatică și Informatică Aplicată; Ingineria Sistemelor Multimedia):

 • 100% Media Examenului de Bacalaureat.

Criterii de departajare la medii egale

Criteriul 1: Nota la proba Matematică obținută la examenul de bacalaureat

Criteriul 2: Nota la disciplina la alegere a profilului obținută la examenul de bacalaureat

 

4. Domeniul Mecatronică și Robotică (programele de studii: Mecatronică; Robotică):

 • 100% Media Examenului de Bacalaureat.

Criterii de departajare la medii egale

Criteriul 1: Nota la proba Matematică obținută la examenul de bacalaureat

Criteriul 2: Nota la disciplina la alegere a profilului obținută la examenul de bacalaureat

 

OBS: Prin depunerea on-line a dosarului de înscriere, candidații pot opta pentru mai multe domenii de studii din cadrul Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică.

 


 

 

ACTE necesare înscrierii

Înscrierea candidaților se va face on-line. Candidații sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor prezentate in cele ce urmeaza si prevăzute în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență, de masterat și de doctorat al Universității din Craiova, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 1 din 22.01.2020, semnate (unde este cazul) și scanate. Fac excepție de la această regulă fotografiile tip 3 cm/4 cm care vor fi aduse în format fizic la momentul începerii activității didactice. Fiecare candidat își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului. Fiecare document scanat și încărcat va avea semnătura candidatului și mențiunea “copie conform cu originalul”.

 • Fişa de înscriere (se completează online și se descarcă deja completată de pe platforma EvStud.ucv.ro);
 • Contractul de studii (se descarcă deja completat de pe platforma EvStud.ucv.ro) - în două exemplare;
 • Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă (pentru diplomele însoţite de foaia matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia; absolvenţii de liceu din promoţia 2021/2022 pot prezenta, dacă nu au primit diploma de bacalaureat, o adeverinţă din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat, şi în care să se menţioneze media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul ca nu a fost eliberată diploma de bacalaureat.
 • Certificatul de naştere
 • Cartea de identitate
 • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
 • Trei fotografii 3/4 pentru constituirea dosarului;
 • Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de şcolarizare subvenţionată de la buget (modelul se găsește mai jos, secțiunea Documente utile);
 • Angajamentul semnat al candidatului (modelul se găsește mai jos, secțiunea Documente utile);
 • Adeverinţă medicală tip M.S. (eliberată de cabinetele medicale şcolare, dispensarele teritoriale, dispensarele de întreprindere sau medicul de familie) care să ateste faptul că persoanei care urmează să se înscrie la studii i se permite accesul la studii în colectivitate, că nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie. Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de comisiile medicale judeţene de orientare şcolară şi profesională. În adeverinţele respective se va menţiona în mod expres gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională, din ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 428/1989. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare;
 • Dovada achitării taxelor de admitere (înscriere), prin BRD în contul RO48BRDE170SV46910431700, dacă plata nu a fost făcută prin modulul de admitere (https://www.ucv.ro/admitere/). Plata se poate face în unul din conturile următoare:
  • RO48BRDE170SV46910431700 - on-line prin modulul de admitere de mai sus
  • RO47BRDE170SV71982041700  - pentru plata cu numerar, la ghiseu
 • Pentru candidaţii de etnie rromă, adeverinţă din care să rezulte că persoana în cauză este de etnie rromă, eliberată de o organizaţie legal constituită;
 • Acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor, în cazul celor orfani de ambii părinţi; adeverinţe eliberate de Centrele de plasament, în cazul candidaților proveniți din aceste instituții; adeverințe eliberate de Universitatea din Craiova sau de alte instituții de învățământ pentru salariații ai căror copii solicită scutirea de taxă, conform legii; dovada de la Casa de Pensii pentru candidații cu părinți pensionari, foste cadre didactice sau didactice auxiliare);
 • Pentru candidaţii de etnie rromă, adeverinţă din care să rezulte că persoana în cauză este de etnie rromă, eliberată de o organizaţie legal constituită;
 • SUPLIMENTAR (numai pentru studenţii sau absolvenţii care doresc să urmeze un al doilea program de studii):
  • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student în anul universitar curent, eliberată de decanatul facultăţii, precum şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată, pentru studenţii care doresc să urmeze un nou program de studii    
  • Diploma de absolvire sau de licenţă, în original - pentru absolvenţi.

 


 

 

CREDITE obţinute

Pentru toate cele şapte programde de studii de mai sus, forma de învăţământ este de zi şi durează patru ani. Numărul de credite pentru fiecare program de studii este 240.

 


 

 

ACREDITARE programe de studii

Toate cele şapte programe de studii ale facultății sunt acreditate de Agenţia Româna de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).

 


 

 

TAXA de înscriere

Taxa de înscriere la examenul de admitere la licenţă se achită on-line, prin BRD în contul RO48BRDE170SV46910431700, dacă plata nu a fost făcută prin modulul de admitere (https://www.ucv.ro/admitere/)

Valoarea unică a taxei de inscriere la nivelul facultatii este de 100 RON (pentru orice domeniu de studii ales si indiferent de numarul de domenii alese).

Taxa de înmatriculare este de 150 de lei. 

Taxa de școlarizare pentru candidații admiși la studii cu taxă este de 4000 de lei în anul universitar 2022-2023.

 


 

 

DOCUMENTE utile

Rezumatul documentelor utile pentru candidați poate fi consultat în lista următoare::

 • Actele necesare înscrierii - aici
 • Anunțul relativ la testul de limba engleză - aici   
 • Declarația pe propria răspundere că nu s-a beneficiat de școlarizare subvenționată - aici;
 • Angajamentul candidatului - aici;
 • Tematica relativă la testul de limba engleză - aici   
 • Calendarul înscrierii, examenele și graficul confirmării locurilor - aici  
 • Lista programelor de studiu ale facultății A.C.E. - aici      
 • Anunț pentru candidații interesați de cazare în căminele universității - aici