Decanul facultăţii A.C.E.

Carta Universităţii din Craiova (pdf) defineşte în articolul 75 instituţia decanului de facultate. Decanul reprezintă facultatea în raporturile cu Universitatea mamă, fiind preşedinte al Consiliului facultăţii. Decanul reprezintă facultatea şi răspunde de managementul şi de conducerea operativă a facultăţii. Decanul este responsabil în faţa Consiliului facultăţii, a Rectorului şi a Senatului universitar. Atribuţiile sale includ:

  • propune Consiliului facultăţii structura, organizarea şi funcţionarea facultăţii;

  • conduce şedinţele Consiliului facultăţii;

  • aplică hotărârile rectorului, Consiliului de administraţie şi Senatului universitar;

  • prezintă anual Consiliului facultăţii, cel târziu până la 10 martie, un raport privind starea facultăţii;

  • asigură coerenţa acţiunilor privitoare la dezvoltarea strategică a facultăţii;

  • propune înmatricularea, exmatricularea şi transferul studenţilor facultăţii;

  • semnează diplomele de studii universitare, suplimentele la diplomă şi alte documente ce implică facultatea, conform prevederilor legale;

  • participă la şedinţele Consiliului de administraţie şi ale Senatului universitar;

  • deleagă din competenţele sale prodecanilor.

Precizări suplimentare se găsesc în Regulamentul de organizare și funcționare a facultății, care poate fi consultat aici.

Pentru identificarea titularului actual al funcţiei vă invităm să consultaţi aici organigrama administrativă a facultăţii noastre.